Vår värdegrund

Människosyn
Enligt vår människosyn har varje människa ett unikt och okränkbart värde och därmed grundläggande rättigheter och skyldigheter. Alla människors integritet ska respekteras, oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. Alla har rätt till liv, frihet och personlig trygghet.

Patientmötet
Mötet med patienten är centralt i vårt arbete. Att under ett förtroendefullt samtal uppnå konsensus med patienten om problemets art är basen i vårdarbetet

Helhetssyn
Vi ser till hela människan och hennes livsmiljö, inte bara till den kroppsdel som smärtar eller inte fungerar. Vårdtagaren är en integrerad helhet med en kroppslig, psykisk, social och existentiell dimension. Hälsa är ett dynamisk tillstånd där individen på ett unikt sätt reagerar på sin omgivning och varje förändring av hälsotillståndet påverkar hela människan.

Omvårdnadssyn
Människan har utifrån människosynen integritet och självbestämmande, varför vårdgivaren bör stödja vårdtagaren i att ta ansvar för den egna livssituationen. Självbestämmande och delaktighet i omvårdnaden bör uppmuntras. Omvårdnaden ska vara byggd på ömsesidighet, tilltro, tillit och ärlighet.